കുചേല വൃത്താന്തം

കുചേലൻ – ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന കുചേലൻ , ദാരിദ്ര്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ പത്നിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം സുഹൃത്തായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ ദ്വാരകയിലേക്കു പോകുന്നു. തുടർന്ന് ……

Kalyanikutty Amma