മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഥ

എന്ത് കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ദുര്യോധനേക്കാളും കേമനായി എല്ലാവരും കരുതുന്നു. കേൾക്കുക….

Leelavathi Teacher