ഗുരുവായൂരിന്റെ കഥ

ഗുരുവും വായുവും ചേർന്ന് ഗുരുവായൂർ

Kalyanikutty Amma