ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റ്റെ കഥ

ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ ശാപം – നാല് മക്കളും അടുത്തില്ലാതിരുന്ന വേളയിൽ കൗസല്യാ ദേവിയോട് സ്വന്തം ശാപകഥ പറഞ്ഞു ദശരഥ മഹാരാജാവ് നാട് നീങ്ങി. എന്തായിരുന്നു ആ ശാപം?

Kalyanikutty Amma