മേഘദൂതം ഭാഗം – 10

നിന്‍റെ ഉടലിനെ ഞാവല്‍ വള്ളികളിലും, നോട്ടത്തെ പേടിച്ച പേടമാന്‍ മിഴിയിലും, കപോല കാന്തിയെ ചന്ദ്രനിലും, പുരികക്കളികളെ ആറ്റിലെ ചിറ്റോളങ്ങളിലും ഞാന്‍ ഉത്പ്രേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവയില്‍ നിന്‍റെ സാദൃശ്യം ഒത്തു ചേര്‍ന്നു കണ്ടില്ല. പാറപ്പുറത്തു ധാതുച്ചായങള്‍ കൊണ്ടു നിന്നെ പ്രണയകുപിതയായി എഴുതിയിട്ടു എന്നെ നിന്‍റെ കാല്‍ക്കല്‍ വീണ നിലയില്‍ എഴുതാന്‍ വിചാരിക്കുമ്പൊഴേക്കു ഊറിയൂറി വരുന്ന കണ്ണുനീരുകളെ കൊണ്ടു എന്‍റെ കാഴ്ച്ച മൂടിപ്പൊകുന്നു. ക്രൂരനായ വിധി അവിടെയും നാം ഒത്തു ചേരുന്നതു പൊറുക്കുന്നില്ല.

മേഘദൂതം ഭാഗം – 9

Audio https://www.resaresa.org/wp-content/uploads/2017/03/Malayalam-Part-09.mp3 पादानिन्दोरमृतशिशिरान् जालमार्ग्गप्रविष्टान् पूर्व्वप्रीत्या गतमभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षु: खेदात् सलिलगुरुभि: पक्ष्मभिछादयन्तीं साभ्रेह्नीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न...

മേഘദൂതം ഭാഗം – 8

Audio https://www.resaresa.org/wp-content/uploads/2017/03/Malayalam-Part-08.mp3 तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनीवासयष्टिर्- मूले बध्वामणिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशैः तालैः शिञ्चद्वलयसुभगैः कान्तया नर्तितो मे यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद् वः  78   एभिस्साधो...

മേഘദൂതം ഭാഗം – 7

Audio https://www.resaresa.org/wp-content/uploads/2017/03/Malayalam-Part-07.mp3 विद्युत्वन्तमं ललितवनितस्सेन्द्रचापं सचित्रा- स्संगीताय प्रहतमुरजा: स्निग्धगम्भीरघोषम् । अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङगमभ्रंलिहग्रा: प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै:॥  66  ...

മേഘദൂതം ഭാഗം – 6

Audio https://www.resaresa.org/wp-content/uploads/2017/03/Malayalam-Part-06.mp3 तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा बाधेतोल्क्काक्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः। अर्हस्येनं शमयितुमलं वारिधारासहस्रै- रापन्नार्तिप्रशमनफलाः सम्पदोह्युत्तमानाम्॥    55   ये त्वां...

മേഘദൂതം ഭാഗം – 5

Audio https://www.resaresa.org/wp-content/uploads/2017/03/Malayalam-Part-05.mp3 त्वन्निष्यन्दोच्वसितवसुधागन्धसम्पर्करम्य- श्रोतोरन्ध्रध्वनिितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः नीचैर्वास्यत्युपजिगमिषोर्देवपूर्वं गिरिं ते शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्॥     44   तत्र...